e-Merchant ผู้แทนจำหน่าย, ออกแบบระบบร้านค้า, บริการหลังการขาย สำหรับ ร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร, ปั๊มน้ำมัน และอื่นๆ
   
 
   
   
   
     


Warranty Registration
Software Registration
 
Apply to be a Partner
ขั้นตอนการสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้า

 1. ในการสมัครเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา
  • แบบฟอร์มใบสมัครเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายของบริษัท (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  • สำเนา(ภพ.20) หรือใบทะเบียนพาณิชย์ (ภพ.01 สามารถใช้แทนได้ชั่วคราว หากได้รับ ภพ.20 ทางผู้แทนจัดจำหน่าย ต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารนั้นให้แก่บริษัท โดยทันที)
  • สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสารแสดงถึงรายชื่อของกรรมการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำการ และสถานที่ส่งสินค้า
 2. กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
 3. ส่งเอกสารทั้งหมดกลับโดยการส่งเป็นไปรษณีย์ หรือ ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-884-9166
 4. ทางบริษัทตอบกลับพร้อมแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อทางธุรกิจ ตามที่ผู้แทนจำหน่ายแจ้งระบุที่อยู่ให้ไว้กับบริษัทฯภายใน 3 วันทำการ
 5. การซื้อขายในระยะแรกของการเป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องซื้อขายเป็นเงินสดเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการขอเครดิต ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับพนักงานขายที่ดูแล Account ในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

ขั้นตอนการสมัครขอเครดิต

ในกรณีที่เริ่มมีการซื้อขายกันบ้างแล้ว (โดยการชำระเป็นเงินสด ) ทางเรายินดีที่จะพิจารณาให้เครดิต โดยท่านจะต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อต่างๆ ดังนี้

 • แบบฟอร์ม การขออนุมัติเรื่องการขอเครดิต (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) เราจะใช้เวลาพิจารณาเครดิตให้กับท่านภายใน 3 วัน นับจากวันที่เราได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อต่าง ๆ ที่มีข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งท่านจะต้องส่งเอกสารต่างๆ ให้กับทางเรา โดยมีการเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัท/ห้างร้านจึงจะถือว่าเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ต้องการ (กรุณาส่งข้อมูลทาง Fax ได้ที่เบอร์ 02-884-9166 และส่งสำเนาตัวจริงให้กับทางเราตามที่อยู่ของบริษัทฯ )


 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย แผนก Business Partner Department

  โทร.0-2026-6299 โทรสาร 0-2884-9166

  Epson ServiceIntermec Global Service Partner